Instytut Badań Seksualnych działa w oparciu o status prawny fundacji.

Fundacja Instytut Badań Seksualnych została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20.11.2008 roku (przerejestrowanie z Rejestru fundacji). Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Jest organizacją typu non-profit - wszystkie uzyskane przychody przeznacza wyłącznie na cele statutowe, a swojej działalności stosuje zasady przejrzystości i jawności gospodarki finansowej.

 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA


W ramach fundacji działa Instytut Badań Seksualnych jako wyodrębniona, autonomiczna placówka naukowo-badawcza. Fundacja stanowi zaplecze administracyjne i finansowo-księgowe dla Instytutu. Jej zadaniem jest zapewnienie środków i warunków technicznych i organizacyjnych do wypełniania przez Instytut jego misji naukowo-badawczej. Władze Fundacji stanowią - Zarząd i Rada Nadzorcza.

 
ZARZĄD FUNDACJI


Zarząd kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz i odpowiada za realizację jej celów statutowych. Do kierowania bieżącą działalnością Fundacji Zarząd może powołać - ze swego grona spoza niego - Kuratora Fundacji.

W skład Zarządu wchodzą: dr Jerzy A. KOWALSKI (prezes), Roman HALEK (wiceprezes).


RADA NADZORCZA FUNDACJI


 Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Zarządu i całej Fundacji.